Image

ESF - Ostrava Poruba

Image
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

Tento projekt je spolufinancován z ESF a z rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015755
Číslo a název výzvy: 03_19_101 Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost – dotace na provoz mimo hl. m. Prahu
Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy: 03.1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název investiční priority: 03.1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Název specifického cíle: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Název projektu: Miniškolka Slunečnice Ostrava Poruba
Adresa: Opavská 4472/76, Ostrava, 708 00
Kapacita dětské skupiny: 14 dětí
Forma dětské skupiny: Dětská skupina pro veřejnost

Harmonogram

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022
Doba trvání (v měsících): 30

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude provozováno zařízení dětská skupina Miniškolka Slunečnice, která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Dětská skupina Miniškolka Slunečnice doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od jeho 1 roku věku do zahájení školní docházky.

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi
Dosažení cíle a aktuální stav projektu: Projekt je v současné době ve fázi realizace (provoz zařízení).